શૈલેષ રાઠોડ "અભિધેય" લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧
LATEST NEWS
  • શૈલેષ રાઠોડ "અભિધેય" લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧
  • શૈલેષ રાઠોડનું રાજયપાલ દ્વારા રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક-સન્માન-પરિતોષિક એનાયત કરાયો

Recent Post

ખંભાતના દરિયાઈ ખાડી વિસ્તારમાં મીઠાં જળનો ખજાનો

ખંભાતના રાલેજ વિસ્તારમાં આવેલ ચોરખડી ચેકડેમ 7 હજાર ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન -શૈલેષ રાઠોડ ચોરખાડી ચેકડેમ ગુજરાતનાં નવાબી નગર ખંભાતના કાંઠા ગાળામાં પ્રશિધ્ધ તીર્થ સ્થળ રાલેજ ગામથી 6 કિમી અને રાજપર થી 3 કિમીના અંતરે ખંભાતના અખાત ઉપર મહી નદીના વહી જતાં પાણીને રોકવા ચોરખાડી... Read more

શૈલેષ રાઠોડ યૂટ્યુબ

શૈલેષ રાઠોડ “અભિધેય” લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧


free writing paper online

Do you have a paper writing service you want to enlarge? Are https://payforessay.net/buy-essay you having trouble choosing writers who will meet your needs? There are several people like you throughout the country who use online services to compose their paper writer papers. The easiest, fastest, and most affordable way to buy essays on the internet is through an exclusive online offer. Each essay author that www.masterpapers.com will be essay help assigned to you will provide you a personalized, essay writers guaranteed online ordering system to make certain you get your essay the same day that you order it.

© 2018 Shailesh Rathod. Developed By TechnoGuide Infosoft Pvt. Ltd.