શૈલેષ રાઠોડ "અભિધેય" લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧
LATEST NEWS
  • શૈલેષ રાઠોડ "અભિધેય" લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧
  • શૈલેષ રાઠોડનું રાજયપાલ દ્વારા રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક-સન્માન-પરિતોષિક એનાયત કરાયો

Recent Post

દોઢ સદીથી ઓળખ જાળવી રાખતું ખ્રિસ્તી સમુદાયનું ગામ વાલેસપુર વાલેસપુર આખુ ગામ ખ્રિસ્તીઓનું !! ભાવનગર નજીક આવેલા વાલેસપુરમાં 600 જેટલા લોકો વસવાટ કરે છે. ભાવનગરથી 35 કી.મી.ના અંતરે આવેલા વાલેસપુર ગામની વિશેષતા એ છે કે અહીં સમગ્ર ગામ ક્રિશ્ચયન ધર્મનું આચરણ કરાય છે. અહીં ત્ર... Read more

શૈલેષ રાઠોડ યૂટ્યુબ

શૈલેષ રાઠોડ “અભિધેય” લેખક, કર્મશીલ, જર્નાલિસ્ટ (દિવ્યભાસ્કર) સંપર્ક:૯૮૨૫૪૪૨૯૯૧

© 2018 Shailesh Rathod. Developed By TechnoGuide Infosoft Pvt. Ltd.